De negentiende eeuw

In het begin van deze eeuw zijn we nog onder Franse invloed. In 1806 benoemt Napoleon zijn broer tot Koning van Holland en in 1810 worden we geheel bij Frankrijk ingelijfd.
Na drie jaar bezetting keert Willem I (zoon van de laatste Oranje-stadhouder) terug en hij wordt ingehuldigd als koning.

 

Nadat Napoleon in 1815 definitief is verslagen, wordt op het Congres van Wenen bepaald dat Nederland en België samengevoegd worden en voortaan het Koninkrijk der Nederlanden zullen vormen. In 1830 komen de Belgen echter in opstand en België wordt in 1839 een onafhankelijke staat.

 

We zien daarna dat in Nederland de politiek wordt gedomineerd door het liberalisme. De liberaal Thorbecke zorgt er bijvoorbeeld voor dat we in 1848 een nieuwe grondwet krijgen waarin het parlement een stuk meer macht krijgt.

De negentiende eeuw is de tijd waar op wetenschappelijk gebied (de fysica en de chemie) enorme vooruitgang wordt geboekt. Het is ook de tijd dat Darwin in 1859 komt met zijn boek  ‘The Origin of Species’  waarin hij zijn evolutietheorie uitlegt.

 

In deze eeuw neemt ook de industrialisatie een vlucht met als gevolg een groeiende kloof tussen de rijken aan de ene kant en arbeiders en armen aan de andere kant. Met zijn ‘Das Kapital’ ( 1867) valt Karl Marx de kapitalistische maatschappijstructuur aan.

In de literatuur zagen we dat in de tweede helft van de achttiende eeuw het gevoel in de preromantiek belangrijk werd. In de negentiende eeuw wordt de romantiek de overheersende stroming. De romantiek is een nogal sombere gevoelsstroming terwijl op andere gebieden juist een sfeer van optimisme en vooruitgang heerst.

 

=> De romantiek 1