Jan van der Noot

Jan van der Noot

(1540-1595)

Sonnet


Wil iemant sien in een seer jonghe jeucht
Alle schoonheyt, alle suyverheyt reene,
Ootmoedicheyt en hoefsheyt niet ghemeene,
Alle eerbaerheyt, wysheyt, verstant en deucht ?
Wil iemant sien ( compt te wyl ghyt sien meucht )
Twee ooghen claer en een godheyt niet cleene ?
De glorie oock van onsen tyt alleene ?
Come besien die my ’t herte verheucht !
Hoe Cupido byt en lacht, sal hy leeren,
Hoe hy gheneest, en hoe hy ooc doorwont ;
Dan sal hy, heur siende, segghen terstond :
Gheluckich is die een vat soo vol eeren,
Wysheyt, verstant en deucht, aenschouwen mach,
Maer salich hy, die heur noch trouwen mach.


Pompeo Batoni. Diana y Cupido. 1731.
(link: Battoni op internet)